วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

: ถวายมหาสังฆทานข้าวสารอาหารแห้ง
แก่พระสงฆ์สามเณร ที่เรียนพระปริยธรรมบาลี ณ พระอารามหลวงวัดตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

==ถวาย==
: ข้าวสาร 100 กระสอบ 
: ไข่ไก่ 10 ตั้ง  จำนวน 3,000 ฟอง
: น้ำมันพืช 10 ปี๊บ 
: ลูกชิ้นหมู 100 กิโลกรัม
: น้ำปลา 10 ลัง 
: ผงชูรส 3 ลัง
: น้ำตาลทราย 200 กิโลกรัม
: ถวายน้ำดื่ม จำนวน 4,800 ขวด

: ถวามหาสังฑทานแก่พระสงฆ์สามเณร
ที่เรียนพระปริยธรรมบาลี ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

==ถวาย==
: ข้าวสาร จำนวน 100 กระสอบ
: ไข่ไก่ 10 ตั้ง จำนวน 3,000 ฟอง
: น้ำตาลทราย 200 กิโลกรัม
: ลูกชิ้นหมู 100 กิโลกรัม
: น้ำมันพืช 10 ปี้บ
: น้ำปลา 10 ลัง
: ผงชูรส 3 ลัง 
: ลูกชิ้นหมู 100 กิโลกรัม
: ถวายน้ำดื่มจำนวน 4,800 ขวด

: ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
ที่เรียนพระปริยัติธรรมบาลี ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

==ถวาย==
: ข้าวสารจำนวน 100 กระสอบ
: ไข่ไก่ 10 ตั้ง จำนวน 3,000 ฟอง
: น้ำมันพืช 20 ลัง
: น้ำตาลทราย 200 กิโลกรัม 
: ผงชูรส3ลัง
: ลูกชิ้นหมู 20 กิโลกรัม
: ไส้กรอกอีสาน 20 กิโลกรัม
: ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด

: ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณรที่เรียนพระปริยัติธรรมบาลี ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม
: ถวายข้าวสาร จำนวน 50 กระสอบ

: ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร ณ  วิทยาเขตบาลีพุทธโฆษ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม
: ถวายข้าวสาร 50 กระสอบ
: ไข่ไก่ 10 ตั้ง จำนวน 3,000 ฟอง
: นำ้มันพืช 10 ลัง
: น้ำปลา 10 ลัง
: ผงชูรส 3 ลัง
: น้ำตาลทราย 200 กิโลกรัม

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เรียนท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดป่านาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม ณ วัดป่านาดี อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: มีแจกกระดูกหมูแก่ชาวบ้านตำบลคลีกลิ้ง ศรีสะเกษ 250 กิโลกรัม

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————
ถวายน้ำดื่มแก่พระสงฆ์สามเณร
เป็นเวลา24ปีเต็ม
ปัจจุบันถวายน้ำดื่มวันละ2,500รูป/คนทุกวัน
พรุ่งนี้เริ่มถวายภัตตาหารพระสงฆ์สามเณร
รวมวันละ2,500รูปทุกวัน

บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้ารักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาในทุกเวลา ขอให้ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนากับข้าพเจ้าเถิด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..