วันจันทร์ที่ 22พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 22พฤศจิกายน 2564
ถวายภัตตาหารแก่พระนิสิต มจร.
เข้าปริวาสกรรม วิปัสสนาภาวนาปีที่6
จำนวน75รูป ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด รวมถวายจำนวน550รูป

ถวายภัตตาหารพระสงฆ์สอบสนามหลวง
ณ.วัดทุ่งสว่าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
จำนวน250รูป

วันนี้ถวายภัตตาหารพระสงฆ์สามเณร
จำนวน875รูป
ปัจจัยทั้งหมดที่ถวายภัตตาหาร
แต่ละวันมีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพจากทิศทั้งสี่
ที่ร่วมบุญในทุกๆวัน

ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธานะคะ

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์
หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่เพื่อน้อมถวาย
เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญ
ทั้งทางโลกและทางธรรม
แก่ข้าพเจ้าตลอดกาลและนานเทอญ
อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ