วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566
……………………………………………………..
ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ
กรุงเทพมหานคร

ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรพระธุดงค์
ณ วัดดาวลอย ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

โครงจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
วันที่1-24กรกฎาคม 2566
ณ.พระมหาธาตุเจดียมหาจักรียิ่งมงคล วัดวังยาว อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถึงวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
เส้นทางธุดงค์กุยบุรี ป่าละอู แก่งกระจาน สวนผึ้ง พระปฐมเจีย์ดี

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
โครงการผลิตพระธรรมวิทยากร
และพระพี่เลี้ยงเพื่อการฝึกอบรมสามเณร
และเยาวชน รุ่นที่1
ณ.มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โรงเรียนสามเณรนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ ที่เข้าปริวาสกรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัย

สมาทานศีล 5
ตั้งนะโม 3 จบ

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ธัมมิกานิ
ธัมมะลัทธานิ ติณณัง ระตะนานัญจะ
มะหาภิกขุสังฆัญจะ สามะเณรานัญจะ
สีละวันตานัง อุปาสะกานัญจะ
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต
ติระตะนัญจะ มะหาภิกขุสังโฆ จะ สามะเณรา จะ
สีละวันโต อุปาสะกา จะ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุอัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุ อาทีนัง ญาตะกานัญจะ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม

น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย
น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย

ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ
………………………………………………
บทกรวดน้ำแผ่เมตตา
น้อมกราบอาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยพุทธังอนันตตัง
ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง
บุญกุศลมหาสังทานอันประเสริฐนี้
ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศถวายแก่บิดามารดา ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษ อุปฌาชย์ ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ผู้มีบุญคุณ

ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศถวายแก่พระราชามหากษัติย์ที่สืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตั้งแต่พุทธกาลถึงปัจจุบัน

ข้าพเจ้าขอน้อมนำส่งอุทิศให้แก่พญาครุฑในธนบัติเงินไทย
เงินตราทุกสกุลทั่วโลกที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมาย
ข้าพเจ้าขอน้อมนำส่งอุทิศให้พญาครุฑในบัตรประชาชน
ข้าพเจ้าขอน้อมนำส่งอุทิศให้พญาครุฑ
ในหนังสือเดินทาง
ข้าพเจ้าน้อมนำส่งอุทิศให้พญาครุฑในโฉนดที่ดิน
จงมีส่วนในบุญกุศลมหาสังฆานอันประเสริฐ
ข้าพเจ้าอยากซื้อขอให้ได้ซื้อ อยากขายขอให้ได้ขายเป็นอัศจรรย์

ข้าพเจ้าขอน้อมนำส่งให้กุ้งหอยปูปลาหมูเป็ดไก่ช้างม้าวัวควาย ที่เคยดูดดื่มกินหรือเคยเลี้ยงชีพด้วยสัตว์ทั้งหลาย ขอให้ท่านพึงมีส่วนในบุญกุศลนี้ และอย่าได้มีเวรต่อกัน

ข้าพเจ้าขอถวายปฏิบัติบูชาถวายแก่แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสฬ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์
พระจันทร์ พระอินทร์ พระพรหม พระยม
พระกาฬ ท้าวจัตตุโลกบาลทั้งสี่
เจ้าพ่อหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมืองพระสยามเทวาธิราช พญาครุฑ
พญานาค เจ้าพ่อหอกลอง เจ้าพ่อเจตคุป
ปู่ฤษี108องค์ ครูยาหมอยา
รุกขเทวดา นางไม้ เจ้าที่ เจ้าทาง
เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าไร่ เจ้านา
นักกษัติย์ทั้ง12ปีเกิด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกทิศ จงได้รับในกุศลผลบุญของข้าพเจ้า
ที่ได้ถวายมหาสังฆทานในวันนี้

ข้าพเจ้าขออาราธนาเทวานุภาพแห่งเทวดาทั้งจักรวาลจงมาร่วมอนุโมทนาและมีส่วนในบุญกุศลมหาสังฆทานอันประเสริฐ

ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาให้แก่พญัชนะตัวอักษรและตัวเลขทุกภาษาทุกประเทศในโลกนี้ ตลอดทั้งอาชีพ และอาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะทุกชนิดให้มีส่วนในกุศลทั้งหมดทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้แก่จิตของข้าพเจ้าที่เคยตกหล่นในสรรพสิ่ง สรรพสัตว์
สรรพวิญญาน สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสูรกาย สัตว์นรกสัตว์ในอบายทุกภพทุกภูมิ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องในชาติต่างๆ
ขอให้กุศลทั้งหมดทั้งมวลจงเกื้อกูลให้จิตเหล่านั้นทั้งหลายจงหลุดพ้นหากมีทุกข์
ขอให้พ้นจากทุกข์ มีสุขขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้น
ด้วยกุศลนี้

พุทธังอนันตตังธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้าขออนุโมทนากับเจ้าภาพผู้ร่วมบุญทุกบาททุกสตางค์ ขอให้ท่านเจิญด้วยกุศลผลบุญมหาสังฆทานนี้ตลอดถึงบิดามารดาของท่านจงได้รับผลบุญเสมอกัน

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด นิพพานนะปัจจัตโยโหตุ

เทน้ำลงดิน
พระจัตตุโลก พระยมกทั้งสี่ส่งน้ำอุทิศนี้
เข้าไปในลังกาทวีป ในห้องพระสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญ่ของแม่พระธรณี
ขอแม่พระธรณีจงมาเป็นทิพยพยาน
เป็นผู้ว่าการในโลกอุดร

ขอให้แม่พระธรณีจงนำเอากุศลผลบุญของข้าพเจ้าที่ได้กระทำในวันนี้นำส่งให้แก่ข้าพเจ้าในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด นิพพานนะปัจจัตโยโหตุ
……………………………………………………..
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว ฉันนั้น

ขออธิษฐานผลที่ข้าพเจ้าปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว จงสำเร็จโดยฉับพลัน ขอความดำริทั้งปวงจงบริบูรณ์ เหมือนดังพระจันทร์วันเพ็ญ และเหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว

สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ