วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี 
หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ
ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี 
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์
การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 
ในปัญจวัคคีย์โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ 

เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน 
ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า 
ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา 
พระอัญญาโกณฑัญญะ
จึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก 

และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า 

“วันพระธรรม” หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก 

วันอาสาฬหะบูชา”วันพระรัตนตรัย”

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ