วัที่23 พฤศจิกายน-24 ธันวาคม2562

วันที่23พฤศจิกายน-24ธันวาคม2562

ถวายภัตาหารน้ำปานะเช้าเพลแก่พระสงฆ์
ที่เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่และเรียนปริยัติธรรมรวมพระสงฆ์ทั้งสิ้น13,440มื้อ ณ.พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม และวัดไทยเชตวันวิหาร นครสาวัตถีประเทศอินเดีย

พาญาติโยมปฎิบัติธรรมรักษาศีลให้ทาน
เจริญภาวนา ณ.วัดเชตวันวรวิหาร นครสาวัตถี บุญกุศลที่พระสงฆ์สามเณรและท่านทั้งหลายร่วมกันปฎิบัติธรรมสำเร็จแล้วเกิดประยชน์แล้ว

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนอนุโมทนาในบุญกุศลของท่านทั้งหลายด้วยเทอญ

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ดีแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาและมีส่วนในบุญนี้
เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญ
ในมนุษย์สมบัติ มีชีวิตในสวรรค์สมบัติ
มีพระนิพพานเป็นที่สุดเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ