รักฝ่ายเดียวโดยไม่ครอบครอง ให้ ..โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิต…

รักฝ่ายเดียวโดยไม่ครอบครอง
ให้ ..โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ทำทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
ฝึกสมาธิให้มีสติ..ทำมานาน
ความสงบ ความร่มเย็นในใจ
คือผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกจิตทุกวัน
ทุกขณะของจิต.ต้องรู้เท่าทัน
รู้ไม่ทันก็สอบตก วันต่อวัน
สอบผ่านบ้าง สอบตกบ้าง เป็นข้อสอบที่คนทำ
ต้องทำให้ผ่าน สอบสวนจิตตนจนกว่าจะตาย
มาคนเดียว ไปคนเดียว สัจธรรมของชีวิต
หนทางอีกยาวไกล..

สอนกันไม่ได้เฉพาะตัวเฉพาะตน
ลงมือปฎิบัติย่อมรู้ได้เช่นกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ