ภาพบรรยากาศทอดกฐินพระราชทานวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครฯ

วันจันทร์ที่21ตุลาคม 2562

ทอดกฐินพระราชทานวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครฯ

ขออาราธานาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติ
มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดกาลและนานเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ