ภาพทางไกล

ภาพทางไกล 
บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันอาสาฬหบูชา
24 กรกฎาคม 2564 
•ถวายข้าวมธุปายาส
•ห่มผ้าพระพุทธเมตตา
•ถวายผลไม้ห้าชนิด
•โปรยดอกไม้บริเวณใต้ต้นศรีมหาโพธิ์
•ดอกไม้สดถวายพระพุทธเมตตา 
•จุดเทียนบูชายามค่ำ
•และบูชาครั้งต่อไปวันพระใหญ่