พุธธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง…

พุธธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง
สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้าทั้งหลายขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้แก่แม่พระธรณี แม่พระคงคามหาสมุทร แม่พระโพสฬ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์ พระจันทร์

ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันสร้างกุศลถวายภัตตาหารเช้าเพลแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ และดูแลอุปฐากผู้ปฎิบัติธรรมอุบาสก อุบาสิกา ผู้มารักษาศีล ตลอดจน
ผู้ประกาศตนเป็นเจ้าภาพในงานบำเพ็ญ
กุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ตลอด 100 วันนี้

ขอตั้งจิตอธิษฐานถึง

พระจัตตุโลก พระยมกทั้งสี่ ส่งการอุทิศนี้
เข้าไปในลังกาทวีป ในห้องสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญ่
ของพระแม่ธรณี
ขอแม่พระธรณีจงเสด็จมาเป็นทิพย์พยานน้อมนำส่ง
ถวายอุทิศแด่
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมศักดิ์ อุปสโมเถระ
ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ นิพพานะปัจจัยโยโหตุ

ขอขมาพระรัตนตรัย 100 วันในเขตอภัยทานวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ.

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
ธัมโม ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม.

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,
สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,
สังโฆ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ.

สิ่งที่ได้รับจาก
หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
คือความเชื่อใจ
แม่ชีและคณะศิษย์ได้ทำตามความเชื่อใจ
ที่หลวงพ่อขอไว้อย่างบริสุทธิ์ใจตลอดร้อยวันนี้

ถวายชีวิตเป็นดอกไม้สดประดับเกียรติ
ในงานบำเพ็ญกุศลน้อมถวาย
เจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ด้วยกายวาจาใจ
ขอหลวงพ่อสมเด็จจงโปรดรับความเชื่อใจ
ของแม่ชีและคณะศิษย์เพื่อประโยชน์
เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ