..พระสงฆ์บ้านเพชรบำเพ็ญ..ลงโบสถ์ฟังพระสวดพระปาฎิโมกข์

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

วันแรม 14 ค่ำ เดือน 5

..พระสงฆ์บ้านเพชรบำเพ็ญ..ลงโบสถ์ฟังพระสวดพระปาฎิโมกข

..ขออาราธนาคุณแห่งศีล..คุณแห่งทาน..คุณแห่งการภาวนา ..จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้มีโอกาส..ถวายภัตตาหาร..และถวายอุปฐากปัจจัยสี่แก่พระสงฆ์จากทิศทั้งสี่..จงเป็นผู้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเทอญ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..