พระภิกษุสงฆ์จาริกธุดงค์

พระภิกษุสงฆ์จาริกธุดงค์
แสดงธรรมด้วยการเดิน ยืน นั่ง นอน..
กาย..อันเป็นที่ประชุมของธาตุทั้ง 4
เวทนา..ความเสวยอารมณ์ สุข ทุกข์ อุเบกขา
จิต.. สะสมกุศลกรรมทั้งหลาย
ธรรม.. ทรงพระธรรมวินัยทุกอริยบท
สง่างามเพราะความเพียรและความอดทน
…………………………………………
ได้เห็นก็เป็นบุญตา
ได้อุปฐากก็เป็นบุญใจ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ