พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสติปัฏฐานสูตร

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสติปัฏฐานสูตร

ภิกษุ..ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง
พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง
พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้าง
พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้น
ทั้งความเสื่อมในกายบ้าง
สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่า กายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้
เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น
เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว
และไม่ถือมั่นอะไรๆในโลก อย่างนี้แล
ภิกษุ..ชื่อว่า พิจารณาเห็นกายในกายอยู่
——————–
น้อมกราบพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ
แห่งพระรัตนตรัยด้วยศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

9/1/67

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ