พบพระระหว่างทาง

พบพระระหว่างทาง

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะนี้
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เป็นไปเพื่อประโยชน์อันชอบให้ข้าพเจ้าเข้าสู่มรรคผลและเข้าสู่หนทางอันประเสริฐด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่27พฤศจิกายน2563
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร 
ณ.วัดท่าฉัตรไชย เชิงสะพานสารสิน
จ.ภูเก็ต

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ