ประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์ 2563

ตั้งโรงทานถวายเป็นพุทธบูชาณ.องค์พระธาตุพนม
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ อุบาสกอุบาสิกา
ปฎิบัติธรรมสวดมนต์เจริญภาวนาตลอดคืนวันที่16กุมภาพันธ์

ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตรแก่พระสงฆ์บริเวณองค์พระธาตุพนม
เวลา08.00น.

ขอเชิญรับประทานอาหารเป็นศิริมงคลที่องค์พระธาตุพนมนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ