ประกาศอนุโมทนา…

ประกาศอนุโมทนา 
เจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา
ที่ปฎิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และเจริญสมถะกรรมฐานตลอดพรรษาจำนวน 11 วัด
———————————
เจ้าภาพภัตตาหารในพรรษา3เดือน
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
ดร.ภิญญาลักษน์ กีรติพัฒนานันท์
ดร.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี
ดร.ธนวรรณ นายศิลา เยี่ย
ดร.ธานัท ธนนันทิทร
นางอุดมลักษณ์ กริตโสภน
นายณรงค์ เอี่ยมพิทักษสกุล
นายพิชิต นางวิมาลา ศรีวัฒนะ
นายพลวิญญ์ ทิพย์วิชัย
นายกานต์ รักการงาน
นางสุวดี ธีระสัตยกุล
นางอารีรัตน์ ธีระสัตยกุล
นางสาวธิติมา ธีระสัตยกุล
นายวิทยา ธีระสัตยกุล
นายอดิศักดิ์ ธีระสัตยกุล
นางสาวจารุพรรณ์ หัตถกิจจำเริญ
นางสุวรรณา ชุมชัยเวทย์
นางสาวชลธิดา ยุทธเสรี
นางสาวชนกมณฐ์ วิริยะพานิชภักดี
นางรุ่งแสง ทวีจรัสโรจน์
นางสายพิน มิดคิฟ และเพื่อน usa
นายธวัชชัย นางพาวินี พรกิตติยา
นางรมณีย์ นายพีระ นุตกุล
นางฤทัยทิพย์ รุจิระวงศ์
นายชโนทิต รุจิระวงศ์
นางสาวรวิมณฑ์ รุจิระวงศ์
นายเอกชัย สอนเนย
นายกิตตินันท์ นางงามพรรณ วัฒนานันท์
พริ้วกี้ส์และบิล เซนต์แคร์
นางสาวทัศนีย์ จรรยาเลิศอดุล
นางสาวธชษร นพเก้าวัฒนกุล
นางปวริศา ภัทรไพศาลวศิน
นางสาวสุพรรณี แสงสระคู
นางเสาวภา ศรีศิลปกิจ
นางสาวกัญญนัท ภัตธินัญมลา
นายไพฑูร บัวทอง
นายสุปรีชา โพพิพัฒน์
นางสาวริญญารัตน์ ธัญวัฒนพงษ์
นายปกรณ์ เสเกกุล
นายธรรมนูญ นางวิรารัตน เตาพิทยาธร
นายปพน นางกิ่งดาว วงศ์ตระกูล
นางฐิตารีย์ แซ่ตั้ง
นายอาคม นางสุรีย์รัตน์ ถนอมพันธ์
นางสาวพัทธ์ธีรา ภัทรไพศาลสิน และพี่ป้าน้าอา
นางกฤตศิกาญจน ภัทรไพศาลวศิน
นางมารศรี วรพันธ์
นางผอบกาญจน ศรีบัวปุริม
นายธนพัฒน์ เลิศสุขีรัตน์
นายอภิชัย สิทธิสมบูรณ์ บ้านทิพย์มงคล
ชื่อนามสกุลท่านใดตกหล่นแจ้งด้วยนะคะ
———————
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้เจ้าภาพทุกท่าน
และท่านที่ร่วมบุญทุกบาททุกสตางค์จงเจริญก้าวหน้าในอาชีพหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจกำลังกายในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ขอให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยทั้งปวง
สมความปรารถนาทุกประการ

 ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่บัญชีกสิกร
สาขาลาดพร้าว 6332114318 

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ