ประกาศอนุโมทนา

ประกาศอนุโมทนา
…………………………………………….
จบโครงการเดินธรรมยาตราเฉลิมพระเกียรติ จากวัดไตรสิกขาทลามลตารามถึงวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันที่7-19กุมภาพันธ์ 2566

สมาทานศีล5
ตั้งนะโมสามจบ
ข้าพเจ้าและเจ้าภาพทุกบาท ทุกสตางค์ ถวายภัตตาหารตลอดโครงการ
ถวายผ้าป่า ทำนุบำรุงเสนาสนะ ระหว่างเส้นทาง น้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันประเสริฐ

ธรรมใดที่ปรากฏแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรและอุบาสก อุบาสิกา
ขอธรรมนั้น จงเป็นเครื่องอยู่แก่ข้าพเจ้า
ขอให้ข้าพเจ้ามีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลาย

กุศลผลบุญใดที่เกิดขึ้นตลอดโครงการ
ขอผลบุญนั้นจงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีสมบัติในใจ..
มีโอกาสทุกเวลา..เพื่อให้และแบ่งปันตลอดกาลนาน..

ขออนุโมทนาทุกบาททุกสตางค์

สาธุแสนล้าน

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ