ประกาศอนุโมทนา

ประกาศอนุโมทนา
สิ้นสุดโครงการจาริกธรรมยาตรา
จากวัดไตรสิกขาพลาราม จ.สกลนคร
ถึงวัดพระธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

ข้าพเจ้าน้อมกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลดลบันดาลให้เจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์จงเป็นผู้มีฐานะอันประเสริฐ มีความเจริญงอกงามทั้งทางโลกและทางธรรม

ขอให้สามีภรรยาบุตรหลานบริวารเป็นกัลยาณมิตรที่ชี้ขุมทรัพย์ งอกงามด้วยสติปัญญา จิตใจผ่องใสอาจหาญร่าเริง

สุขภาพแข็งแรงตลอดกาลและนานเทอญ

–หว่านทรัพย์ลงในนาบุญ–
-ผลที่ได้ย่อมเป็น-ทรัพย์-เช่นเดียวกัน-

สาธุอนุโมทามิ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ