ประกาศอนุโมทนา

ประกาศอนุโมทนา
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
คุณแห่งทานศีลภาวนาของพระสงฆ์หมู่ใหญ่
จงปกปักคุ้มครองรักษาให้เจ้าภาพทุกท่านจง
เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน ธนสารสมบัติ
สมความปรารถนาทุกประการ

รายชื่อเจ้าภาพถวายภัตตาหารตลอดเดือนสิงหาคม2564
ดร.ภิญญาลักษน์ กีรติพัฒนานันท์
อารีรัตน์ฟาร์ม์99
นางอารีรัตน์ ธีระสัตยกุล
นางสาวธิติมา ธีระสัตยกุล
นางจารุพรรณ์ หัตถกิจจำเริญ
นายวิทยา ธีระสัตยกุล
นายอดิศักดิ์ ธีระสัตยกุล
นายกานต์ รักการงาน
นายพลวิญญ์ ทิพย์พิชัย
บจก.โฟรโด อินเตอร์
บจก.ออลไรท์ อินเตอร์ คอร์ป
บจก.ฟิวเจอร์ เกรนส์ คอร์ป
บจก. เฟรช อินเตอร์ เทรด
นางนิตยา สุขสำราญ
ดร.ธนวรรณ ดร.ศิลา เยี่ย
น.ส.ชนกมณฐ์วิริยะพานิชภักดี
นายจอมพงษ์ นางสาวศศิร์รัช นายชนม์นฤทธิ โตมงคล
น.ส.รุ่งแสง ทวีจรัสโรจน์
นางสุวรรณา ชุมชัยเวทย์
ดร.ธานัท ธนนันทิธร
นางจันทร์ทิพย์ ธนากรฐิติคุณ
นางสาวสุพรรณี แสงสระคู
นางอุรชา โปร่งสิริกุล
นางภาวิณี พรกิตติยา
น.ส.นภัสสรณ์ อมรพรวิจิตร
น.ส.กฤตศิกาญจน์ ภัทรไพศาลวศิน
น.ส.ชลธิดา ยุทธเสรี
นายชโนทิต รุจิรวงศ์
นางฤทัยทิพย์ รุจิรวงศ์
แม่สมปอง แซ่อุย นายเซี่ยมเตียว แซ่อุย
น.ส.กัณญนัท น.ส.วัลระวิมนท์ ภัตธินัญมลา
นางชลลดา กีรติเดชไพบูลย์
น.ส.ทัศนีย์ จรรยาเลิศอดุล
นางรมณีย์ นายพีระ นุตกุล
นายปรัชญา​ นางเสาวภา​ ศรีศิลปกิจ
​นางอุดมลักษณ์ กริตโสภณ
นางฐิตารีย์ แซ่ตั้ง
นายอาคม นางสุรียรัตน์ ถนอมพันธุ์
น.ส.ธชษร วัฒนนพเก้ากุล
นายโรจนชัย มหรรทัศนพงฐ์
นางสมใจ นายอนันต์ สุภีกิตย์
น.ส.สุพรรณี แสงสระคู
นางกฤษณา พจน์ประสาท
นางศศิมา ศิริญญามาศ
น.ส.รวิมณฑ์ รุจิรวงศ์
น.ส.ปัณณสรณ์ ตีรวัฒนโชติ และครอบครัว
นายสุทธิชัย นางรุ่งทิพย์ จันทร์ขจรชัย
ตลอดทั้งผู้ร่วมบุญทุกจากทิศทั้งสี่ที่ร่วมบุญทุกบาททุกสตางค์
ถวายภัตตาหารพระสงฆ์สามเณรวันละ600รูป/คน

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ