ประกาศอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์

ประกาศอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์
อ่านออกเสียงนะคะ
ตั้งนะโม3จบ
ทรัพย์ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว
ร่วมบุญทอดกฐิน85วัด
ขออานิสงศ์แห่งกฐินทานจงส่งผล
ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินเงินทอง
ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
มีจิตใจผ่องใสเบิกบาน
มีสติมีปัญญาและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
สามารถใช้ทรัพย์สมบัติดูแลบิดามารดา
และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
มีสุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจด้วยอานุภาพแห่งกฐินทาน

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญทานที่ทอดกฐิน
เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
น้อมอุทิศแด่บิดามารดาปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับตลอดทั้งครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวารัง สังฆังนิพพานังข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายที่ยังมีชีวิตให้มีส่วนในกฐินทาน
มีความสุขกายสุขใจ โรคภัยหายสิ้น
บุตรหลานบริวารจงเป็นกัลยามิตรที่ชี้ขุมทรัพย์

ขอแผ่เมตตาแก่สรรพสิ่งสรรพสัตว์
สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
แสงพระอาทิตย์ปรากฏในสถานที่แห่งใด
ขออานิสงศ์แห่งการถวายเป็นพุทธบูชา

จงสว่างไสวไปทั่วแดนโลกธาตุเทอญ

1 อุทยานธรรมดงยาง 3,550,924

 1. วัดดงก้าวกัลยาราม 3,093,308
 2. วัดหนองขาม 300,000 บาท
 3. วัดดอนตะโหนด 301,500 บาท
 4. ที่ทำการคณะสงฆ์ภาค10 200,000
 5. วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม 100,000
 6. วัดไตรสิกขา 100,000 บาท
 7. วัดสวนป่ากตัญญุตาราม 100,000
 8. วัดบ้านมะพัก 500,000บาท
 9. วัดใต้ 830,000บาท
 10. วัดหนองสมอน 100,000 บาท
 11. วัดบ้านกุง 60,000 บาท
 12. วัดมะหลี่ 60,000 บาท
 13. วัดเมืองเก่า 60,000 บาท
 14. วัดบ้านเกิ้ง 60,000 บาท
 15. วัดบ้านแต้ 60,000 บาท
 16. วัดบ้านซ่ง 60,000 บาท
 17. วัดป่านาดี 60,000 บาท
 18. วัดแสงแต้ 60,000 บาท
 19. วัดหนองบัวดง 60,000 บาท
 20. วัดหลักด่าน 60,000 บาท
 21. วัดทับส่วย 60,000 บาท
 22. วัดสงยาง 60,000 บาท
 23. วัดชาดโง 60,000 บาท
 24. วัดหนองจอก 60,000 บาท
 25. วัดดงเค็ง 60,000 บาท
 26. วัดหนองพอก 60,000 บาท
 27. วัดสันติสุขธรรมาราม 60,000 บาท
 28. วัดหนองบัวหล่ม 60,000 บาท
 29. วัดบ้านตู้ 60,000 บาท
 30. วัดโจดนาห่อม 60,000 บาท
 31. วัดบ้านเดื่อ 60,000 บาท
 32. วัดบ้านโพธิ์ 60,000 บาท
 33. วัดศรีมงคล 60,000 บาท
 34. วัดแคนใหญ่ 60,000 บาท
 35. วัดหนองเหล็กใหญ่ 60,000 บาท
 36. ที่พักสงฆ์ทุ่งเสียงธรรม 60,000
 37. ที่พักสงฆ์โพธิ์ธรรมพุทธบุตร 60,000
 38. สำนักสงฆ์ประกาศสามัคคีธรรม 60,000
 39. สวนป่านาโพธิ์ 60,000 บาท
 40. วัดภูจวง 60,000 บาท
 41. วัดป่าดงบก 60,000 บาท
 42. วัดบ้านดอนบ่อ 60,000 บาท
 43. วัดบ้านหนองผือ 60,000 บาท
 44. วัดคำแดง 60,000 บาท
 45. วัดหนองเหล็ก 60,000 บาท
 46. วัดไตรภูมิ 60,000 บาท
 47. วัดเทพมงคลวราราม 60,000 บาท
 48. สำนักสงฆ์ญาติการาม 60,000 บาท
 49. วัดบ้านดอนแดง 60,000 บาท
 50. ป่าช้าบ้านโพธิ์ 60,000 บาท
 51. ที่พักสงฆ์ภูน้อยโคกกลาง 60,000
 52. วัดลำเซบาย 60,000 บาท
 53. วัดป่านาแก 60,000 บาท
 54. วัดบ้านนาแก 60,000 บาท
 55. วัดป่าหนองชุม 60,000 บาท
 56. วัดยางตลาด 60,000 บาท
 57. วัดบ้านนาสีนวน 60,000 บาท
 58. วัดป่าธรรมชาติบ้านแขม 60,000
 59. วัดบัวหุ่งธรรมนำชีวิต 60,000 บาท
 60. วัดป่าโนนกุดหลุ่ม 60,000 บาท
 61. สวนป่าโมงเจริญโพธิธรรม 60,000
 62. ที่พักสงฆ์ป่าช้าบ้านเรือ 60,000
 63. วัดป่านาคาราม 60,000 บาท
 64. วัดนิพเพธพลาราม 60,000 บาท
 65. วัดป่าดอนสวรรค์ 60,000 บาท
 66. วัดป่าโพธิ์ทองกองธรรม 60,000
 67. วัดป่านายาง 60,000 บาท
 68. วัดป่าห้วยตาด 60,000 บาท
 69. วัดหนองจอก 60,000 บาท
 70. วัดบากน้อย 60,000 บาท
 71. วัดป่าโคกดินแดง 85,000 บาท
 72. วัดป่าวิสุทธิธรรม 60,000 บาท
 73. วัดบ้านหนองแคน 50,000บาท
 74. สำนักวิโรจนาราม 100,000บาท
 75. วัดบ้านแก่น 100,000 บาท
 76. โรงเรียนศากยบุตรสีหะ120,000บ.
 77. ศูนย์ธรรมโมลี 1,000,000บาท
 78. สำนักทุ่งโพธิ์ไพศาล50,000
 79. วัดป่าญาณวิเศษ 50,000
 80. วัดป่ามัชฌิมาวาส 10,000
  82 วัดป่าศรีอรุณธรรมาวาส 60,000
 81. วัดโมลีโลกยาราม 100,000
 82. อาณาจักรพระเจ้าอโศกมหาราชเมืองมัณฑเลย์ 50,000
 83. วัดโพธาราม 60,000บาท

ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ข้าพเจ้า
มีชีวิตอย่างไม่ประมาทด้วยเทอญ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ