..ประกาศอนุโมทนากับเจ้าภาพ..ทุกบาท..ทุกสตางค์..

..ประกาศอนุโมทนากับเจ้าภาพ..ทุกบาท..ทุกสตางค์..

ข้าพเจ้าทำหน้าที่เป็นผู้แทนเจ้าภาพ ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร ตลอดโครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติปี 2564-2565
วัดทางสาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงส่งผลดลบันดาลให้ทุกท่าน จงเป็นผู้มีฐานะอันประเสริฐเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฏหมาย ทำนุบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรหลาน
บริวารบริษัทและสามารถทำนุบำรุง
เนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาทุกโอกาสด้วยเทอญ

สาธุ..สาธุ..สาธุ..อนุโมทามิ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ