ประกาศมหาอนุโมทนา

ประกาศมหาอนุโมทนา

ดร.ภิญญาลักษน์ กีรติพัฒนนันท์
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
แม่ชี และผู้ปฎิบัติรักษาศีลอุโบสถ
ตลอดพรรษา จำนวน9วัด

ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์ตลอดพรรษาจำนวน1,000วัด

ร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานในงานมหาสังฆทานตลอดพรรษา

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่คณะสงฆ์ภาค9
และคณะสงฆ์ภาค10
เนื่องในงานประชุมคณะสงฆ์ จ.ร้อยเอ็ด
จ.อุบลราชธานี จ.นครพนม
รวมพระสงฆ์จำนวน 12,500รูป

ร่วมถวายน้ำดื่มตามวัดต่างๆทุกเดือน เดือนละ20,000ขวด

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน
ธนสารสมบัติ อุปสรรคทั้งหลายจงมลายสิ้น สมความปรารถนาทุกประการเทอญ

ขอให้ข้าพเข้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ