ประกาศมหาอนุโมทนา

ประกาศมหาอนุโมทนา
วันอาทิตย์ที่24ตุลาคม 2564
ดร.ภิญญาลักษน์ กีรติพัฒนนันท์
เจ้าภาพอุปถัมภ์ทอดกฐิน ณ.อุทยานธรรมดงยาง
บริษัทอารีรัตน์ฟาร์ม99
เจ้าภาพอุปถัมภ์ทอดกฐิน ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม
กฐินสมทบ84,000กอง กองละ300บาท
เจ้าภาพจากทิศทั้งสี่ร่วมบุญจำนวน 16,667กอง
ทอดกฐินตกค้างและร่วมทอดกฐินสมทบ
ในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง74วัด
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
ขอให้ท่านทั้งหลายเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานมีสุขภาพแข็งแรง
มีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายไม่ขัดสน
มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ