ประกาศมหาอนุโมทนา

ประกาศมหาอนุโมทนา

นาย ชุมพล. หินผา. 
นาง. นิภาพร. ถาวรกูล  
และแม่ค้าจากตลาดสี่มุมเมือง
ถวายผักผลไม้จำนวน 20,000กิโลกรัม
ร่วมถวายมหาสังฆทานในพรรษา
แก่พระสงฆ์สามเณรแม่ชี และญาติโยม
จ.ศรีสะเกษ จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด
จ.อุบลราชธานีจ.นครพนม จ.มุกดาหาร 

ขอมหาอนุโมทนาในศรัทธาของท่านทั้งหลายที่
ได้ร่วมบุญถวายภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ตลอดพรรษา

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาให้คลาดแคล้วปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง ค้าขายเจริญก้าวหน้า
หมดหนี้ไม่มีอุปสรรค สมความปรารถนาทุกประการ

ขอให้ข้าพเจ้ามีสว่นในบุญของท่านด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ