ประกาศมหาอนุโมทนา

ประกาศมหาอนุโมทนา

บริษัท นิตยา ท้อปปิ้ง จำกัด
คุณนิตยา สำราญรื่น และครอบครัว
ถวายเฉาก้วย ถั่วแดงเชื่อม แปะก้วย
วุ้นมะพร้าว เลี้ยงพระในพรรษาสามเดือนจำนวน 4,000กิโลกรัม

น้อมถวายแก่พระสงฆ์สามเณร
และอุบาสกอุบาสิกาในงานมหาสังฆทานประจำปีของแต่ละอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง
จำนวน1,000วัด 1,000หมู่บ้าน
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ตลอดจนญาติโยมที่ร่วมบุญจำนวนมาก 

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
จงส่งผลดลบันดาลให้มีสุขภาพแข็งแรง
มีความสุขกายสุขใจ เจริญด้วยสัมมาอาชีพ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฎิพาน ธนสารสมบัติเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ