ประกาศมหาอนุโมทนา

ประกาศมหาอนุโมทนา

นายพลวิญญ์ ทิพย์พิชัย
นายกานต์ รักการงาน
บริษัท โฟรโด อินเตอร์ จำกัด
บริษัท ออลไรท์ อินเตอร์ คอร์ป จำกัด
บริษัท ฟิวเจอร์เกรนส์ คอร์ป จำกัด
บริษัท เฟรช อินเตอร์เทรด จำกัด

ถวายเนื้อหมู กระดูกหมู เนื้อแดงสันในสันนอก หมูสามชั้น เครื่องในหมู
รวมน้ำหนัก6,000กิโลกรัม เพื่อทำอาหารปรุงสุกถวายมหาสังฆทาน ตลอดพรรษา แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
รวมพระสงฆ์นับจำนวนไม่หมด

ณ.อุทยานธรรมดงยาง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ขออำนาจแห่งความศรัทธาในคุณของพระศรีรัตนตรัยจงส่งเสริมให้กิจการอาชีพเจริญก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรง 
ขอคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์เกื้อกูลให้คู่ค้าและบริวารเป็นกัลยาณมิตรที่ชี้ขุมทรัพย์

ธรรมวิเศษใดยังปัญญาพระสงฆ์สามเณรให้แตกฉานในพระธรรมพระวินัยของพระบรมศาสดา

ขอธรรมวิเศษจงแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีส่วนในบุญมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ มีสุขขอให้สุขยิ่งๆเทอญ

ขอมหาอนุโมทนา บุญใดที่ท่านทำไว้ดีแล้วขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด