ประกาศบ้านเพชรบำเพ็ญ เรื่อง ขอเลื่อนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ประกาศบ้านเพชรบำเพ็ญ
เรื่อง ขอเลื่อนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

สืบเนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคไวรัส COVID-๑๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย และได้มีการประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๖๓ 

บ้านเพชรบำเพ็ญพิจารณาเห็นว่า  เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของโรคไวรัส COVID-๑๙  จึงขอเลื่อนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานดังต่อไปนี้

๑.โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑ รุ่นตามรอยพระศาสดา และโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เพื่อคัดเลือกไปแดนพุทธภูมิ  ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒.โครงการปฏิบัติธรรมน้อมบูชาอาจาริยกตเวทิตาคุณ อุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

๓.โครงการถวายผ้าไตรจีวรสีหมากแดงแก่พระภิกษุสงฆ์ อุทิศให้บิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย และลูกหลานที่แท้ง ปีที่ ๖ วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

๔.โครงการอบรมวิชาครูสอนวิปัสสนากรรมฐาน ระดับ ๑ (พื้นฐาน) รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

หากสถานการณ์โรคไวรัส COVID-๑๙ ไม่รุนแรงและสามารถควบคุมได้  จึงจะดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว  และจะประกาศให้ทราบทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
ผู้อำนวยการบ้านเพชรบำเพ็ญ