บุญเดือนมกราคม 2564

บุญเดือนมกราคม 2564
ถวายผ้าไตรเนื่องในวันปีใหม่
รวมทั้งสิ้นจำนวน900ไตร

มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวรวมทั้งสิ้น
จำนวน9,000ผืน

หมวกไหมพรมจำนวน243ใบ

ส่งมอบน้ำดื่ม 6,000ขวดแก่
เจ้าหน้าที่ อำเภอชะอำ จ เพชรบุรี (สู้ภัยโควิด19)

ถวายน้ำดื่ม4800ขวด 
ณ สำนักปฏิบัติธรรมวิโรจนาราม มวกเหล็ก
จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม6000ขวด 
ณ.สำนักปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม มวกเหล็ก 
จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม6000ขวด 
ณ .วัดดอนตะโหนด อ.บางระจันจ.สิงหบุรี 

ถวายน้ำดื่ม5600ขวด 
ณ.วัดสะเดา อำเภอวังทองจังหวัด จ.พิษณุโลก

ถวายน้ำดื่ม 4800 ขวด 
ณ วัดโมลีโลกะยาราม กรุงเทพมหานคร

ถวายน้ำดื่ม4800ขวด 
ณ สำนักปฏิบัติธรรมวิโรจนะ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม840ขวด 
ณ วัดพยาเย็นพุทธาราม จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม 840 ขวด
 ณ สำนักปฎิบัติธรรม(พระอาจารย์สายชล)ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม5600ขวด
 ณ .วัดเขาอิติสุคโต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถวายน้ำดื่ม5600ขวด
ณ.วัดป่าทรัพย์เจริญธรรม อ วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4800ขวด
 ณ วัดภัททันตะอาสภาราม  จ.ชลบุรี

ส่งมอบน้ำดื่ม4800ขวด 
ณ บ้านครัวสมเด็จ คลองสาน
ถวายพระวัดอนงค์คงคาราม กรุงเทพมหานคร

ถวายน้ำดื่ม4800ขวด 
ณ วัดหนองชะโด จ.สิงหบุรี

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด
ณ.ที่พักสงฆ์โพธิญาน ปณพรรณระวังเหตุ 
ต.เขาหินซ้อน บ้านหนองเหียง
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ถวายน้ำดื่ม9,600ขวด
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

มอบทุนการศึกษา
แก่พระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน15รูป/คน

มอบอุปกรณการแพทย์แก่ รพ.จันทบุรี
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานราชการจำนวน4เครื่อง

ทำบุญถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่และญาติโยมตลอดเดือนมกราคมจำนวน30,000รูป/คนโดยประมาณ

ถวายอิฐแดงปูลานปฎิบัติธรรม
จำนวน60,000ก้อน

ถวายปัจจัยสนับสนุนค่าภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.สถานปฎิบัติธรรมตลอดเดือนจำนวน3สำนัก

ปล่อยโค ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลาหน้าบ่อ เป็นอภัยทาน

ปัจจัยในการถวายข้าวปลาอาหาร
น้ำฉันท์ น้ำปานะ จิปาถะ
และเครื่องนุ่งห่มตลอดเดือน 
มีเจ้าภาพใหญ่สนับสนุน
และผู้ร่วมบุญมาจากทิศทั้งสี่ 
มิใช่ทรัพย์ของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
———————————-
ตั้งนะโม3จบ
สมาทานศีล5
ขออาราธนาคุณแห่งทานที่ได้ถวายแก่พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญน้อมนำถวาย
เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้า เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
หากข้าพเจ้าปรารถนาบุญขอให้บุญที่ร่วมกันกระทำมาจงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรม
มีดวงตาเห็นธรรมดำเนินชีวิตอยู่ในเส้นทางอันประเสริฐ

หากข้าพเจ้าปรารถนาทรัพย์ขอให้กุศลผลบุญเกื้อกูลให้อาชีพหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าค้าขายดีมีกำไรได้พบกัลยาณมิตร 
สุขภาพแข็งแรงหมดสิ้นอุปสรรค์ขัดขวาง

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง 

ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นำส่งให้แก่
บิดามารดา ปู่ย่าตายาย สามีภรรยา
 ลูกหลานบริวารตลอดถึงญาติสนิทมิตรสหาย
อาชีพการงาน

เทวาอารักษ์ เจ้าที่เจ้าทาง รุกข์เทวดานางไม้ พระคลังผู้รักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินและมรดกทรัพย์สิน แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์ พระจันทร์

พระราชามหากษัตริย์
ที่สืบสานพระพุทธศาสนาตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน

เจ้าพ่อหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง
 เจ้าพ่อหอกลองผู้ให้สัญญาน
เจ้าพ่อเจตคุปผู้รักษาพันธนาการนักโทษ
ท้าวจัตตุโลกบาลทั้งสี่ที่คุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนา

สรรพสิ่งสรรพสัตว์
ที่มีวิญญานไม่มีวิญญานที่เกื้อกูลและเบียดเบียน 
ตลอดถึงผู้มีฤทธิ์ในจักรวาล
ผู้มีฤทธิ์ในอากาศ ผู้มีฤทธิ์ในแผ่นดิน
ผู้มีฤิทธิ์ในมหาสมุทร ผู้มีฤทธิ์ในบาดาล
ผู้มีฤทธิ์ในนรกภูมิ

สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนชาติไม่มีประมาณ
ธนบัตรเงินตราทุกสกุลในโลก
พยัญชนะตัวอักษรทุกภาษาในโลกนี้

ยารักษาโรคทุกชนิด

เชื้อโรคในคน เชื้อโรคในสัตว์ เชื้อไวรัส
เชื้อราทั้งหลาย

จงมีส่วนในบุญ
ที่ข้าพเจ้าทั้งทั้งหลายสร้างน้อมถวายเป็นพุทธบูชา 
ธรรมบูชาสังฆบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ทุกๆท่าน ทุกตัว ทุกตน จงกล่าวอนุโมทนาสาธุ
และอย่ามีเวรมีกรรมต่อกันและกันเลย

สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ