บุญเดือนกุมภาพันธ์

บุญเดือนกุมภาพันธ์
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ร่วมถวายปัจจัยทอดผ้าป่าสามัคคีสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ วิทยาเขตบาฬีพุทธโฆษ ต.มหาสวัสด์ อ.ศาลายา
จ.นครปฐม

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญและคณะศิษย์ถวายปัจจัยทอดผ้าป่า
…..จำนวน200,000บาท….

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดดอนตะโหนด จ.สิงหบุรี
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดโคก จ.ปราจีนบุรี
ถวายน้ำดื่ม3,600ขวดวัดใต้ จ.ศรีสะเกษ
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสำนักวิโรจนาราม ปากช่อง
ถวายน้ำดื่มโครงการธรรมยาตรา วัดไตรสิกขาสกลนครถึงนครพนม ตลอดโครงการ วันที่7-17กุมภาพันธ์ 2563 พระสงฆ์
สามเณร อุบาสก อุบาสิการ่วมเดิน 500-600รูปคน

ตั้งนะโม3จบ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้
แก่พระภิกษุสงฆ์ในทิศทั้งสี่ ทรัพย์อันได้มาเพื่อถวายน้ำดื่ม
เป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์ดีแล้วขอพระภิกษุสงฆ์จงโปรดรับน้ำดื่ม
และบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ตลอดกาลและนานเทอญ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ