บุญเดือนกรกฎาคม

บุญเดือนกรกฎาคม

รวมถวายข้าวสารทั้งสิ้น 800 กระสอบ
ตลอดถึงอาหารแห้งและน้ำดื่ม จากปัจจัยที่ท่านร่วมบุญมาทุกบาท..ทุกสตางค์ 

ปลูกบุญ..ในพระพุทธศาสนา รวมถวายพระสงฆ์ สามเณร วันละ 2,500 รูป ทุกวัน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

ท่านสามารถระลึกถึง..บุญทานที่ได้ร่วมกันทำ..ในครั้งนี้ได้ทุกวัน 

สามารถอุทิศให้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ได้ทุกวัน สามารถอธิษฐานให้เกิดความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยมหากุศลในครั้งนี้

>>บุญใหญ่..ทำคนเดียวไม่ได้<<

ขอให้ทุกท่านจงเจริญ ด้วยทรัพย์ทั้งภายในและทรัพย์ภายนอก ขอให้ทุกท่านมีโอกาสทำนุบำรุงบิดามารดา อย่างไม่ขัดสนเดือดร้อน

ขอให้ทุกท่านเจริญ อยู่ในพุทธบริษัทสี่
มีศรัทธามั่นคงดั่งแผ่นดิน ขอให้ทุกท่านเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

ขอทุกท่านสมความปรารถนา มีสุขภาพ
แข็งแรง ลูกหลานบริวารของทุกท่าน จงเป็นผู้มีกตัญญูรู้คุณ เจริญรวยสำเร็จ
เรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีตลอดกาลนาน

ขออนุโมทนาสาธุ ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ