บุญวันสงกรานต์13เมษายน ปี 2563

https://timeline.line.me/post/_dQzH4BABkL0ioRfJyvcSmJ_thoEiF5sj5xq__rQ/1158675284009089472

บุญวันสงกรานต์13เมษายน ปี 2563
เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรสีหมากแดงทั้งหมด1,300 ไตร

น้อมถวายสยาดอภัททันตวิโรจนะ
เจ้าอาวาสวัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน
รับถวายผ้าไตรเพื่อ
แก่พระสงฆ์ตามวัดต่างที่ท่าขี้เหล็กย่างกุ้งและมัณฑเลย์ สหภาพเมียนม่าร์

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญและคณะศิษย์
น้อมถวายผ้าไตรจีวรสีแก่นขนุน
ทั้งหมด700ไตร
แก่พระอาจารย์จรัน อนังคโน
เจ้าอาวาสวัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัย เชื่อในพระธรรมคำสอนว่าการถวายมหาสังฆทานเป็นทานอันประเสริฐอย่างยิ่ง ขอความประเสริฐ
ในมรรค8จงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม อยู่ในหนทางอันประเสริฐ8ประการตลอดชีวิตเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ