บำเพ็ญกุศล วันที่5พฤษภาคม 2566

บำเพ็ญกุศล วันที่5พฤษภาคม 2566
พระสงฆ์ชยันโตสมโภชน์
นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
อ่านสัญญาบัตรพัดยศ พระครูภาวนาสิลวิสุทธิ์
(พระอาจารย์จรัน อนังคโณ)
……………….
นายสำรวย เกษกุล เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ แม่ชีจันทร์ กมล
จุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปเจ้าเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

ผู้ร่วมงานกล่าวสมาทานศีล5
เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีให้ศีล
พระสงฆ์ทั้งหมดสวดพระอภิธรรมเสร็จ
พระครูภาวนาสิลวิสุทธิ์ ประกาศผาติกรรมท่ามกลางหมู่สงฆ์
น้อมอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
อดีตประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

..ถวายปัจจัยกองทุนบุญนิธิขับเคลื่อนงานพระศาสนา..

ถวายปัจจัยกองทุนพระปาฏิโมกข์จำนวน200,000 บาท
ถวายปัจจัยกองทุนพระธุดงค์จำนวน 200,000 บาท
ถวายปัจจัยกองทุนพระสงฆ์อาพาธจำนวน 200,000บาท

ถวายปัจจัยจำนวน200,000บาท
กองทุนพระสงฆ์สามเณรเรียนบาลี
สำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดโมลีโลกยารามวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร

ถวายปัจจัยจำนวน200,000บาท
กองทุนพระสงฆ์สามเณรเรียนบาลี
สำนักเรียนพระปริยัติธรรมพระอารามหลวงวัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์

ถวายปัจจัยจำนวน200,000บาท
สร้างศูนย์สาธารณะสงเคราะห์คณะสงฆ์ อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายปัจจัยจำนวน200,000บาท
ร่วมสร้างสถูปวัดโนนกุดหล่ม จ.ศรีสะเกษ

ถวายสังฆทานภัตตาหารปัจจัยไทยธรรม
แก่พระสงฆ์สามเณรแม่ชีที่มาร่วมงาน

ดร.ภิญญลักษน์ กีรติพัฒนนันท์
ถวายปัจจัยหนึ่งล้านสี่หมื่นบาท
ซื้อที่ดินขยายวัดดงก้าวกัลยาราม จำนวน8ไร่

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ทำพิธีเปิดอาคารสาธารณะสงเคราะห์ อำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

แจกถุงปันสุขจำนวน1,800ถุงแก่ประชาชนในเขตอำเภอศิลาลาดและผู้มาร่วมงาน

น้อมอุทิศถวายแก่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์ บูรพาจารย์ผู้มีพระคุณและบิดามารดาปู่ย่าตายาย

กุศลผลบุญใดที่ปรากฎต่อเนื่องในพระพุทธศาสนาด้วยการบำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อการดับทุกข์
น้อมกราบถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
ขอท่านทั้งหลายที่ร่วมบุญมาจงมีส่วนในกุศลผลบุญด้วยเทอญ
…………………………………………………….
ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์
ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มี
ความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง
เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา เจริญด้วยฐานะอันประเสริฐตลอดกาลนาน

สาธุหกล้าน สาธุเจ็ดล้าน สาธุอนุโมทามิ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ