บรรยากาศแห่งบุญ – คณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาต – แจกผ้าห่ม อุทยานธรรมดงยาง