น้ำสะอาดหนึ่งขวด…


 

..น้ำสะอาดหนึ่งขวด..
..เปิดขวด..อ่านออกเสียงดัง..
..สำหรับท่านที่ร่วมบุญกับแม่ชี..
..ตรวจน้ำตามนี้นะคะ..

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา  พุทธังภะคะวันตัง  อภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  ธัมมัง  นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สังฆัง  นะมามิ (กราบ)

..ตั้งนะโม 3 จบ..
พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ  สังฆัง สะระณัง  คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ

..ศีล 5..
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะสิกฺขาปะทานิ สมาทิยามิ (กล่าว 3 ครั้ง)
..เป็นการปฏิญาณว่าจะสมาทานรักษาศีล 5 นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ต่อไป..

..ตั้งนะโม 3 จบ..
พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวารัง
สังฆังนิพพานัง

..ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาให้แก่บิดามารดา ครูอุปัชฌาชย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ผู้มีบุญคุณทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งทาน ที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญให้เป็นไป

..จงนำส่งให้แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสฬ แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์ พระจันทร์

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้อาชีพหน้าที่การงาน ขอให้เจริญก้าวหน้า มีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายไม่ขาดหาย

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนชาติ ธนบัติเงินตราทุกสกุลในโลกนี้จงมีส่วนในบุญนี้

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่ารุกขเทวดานางไม้ทั้งหลายจงได้รับในกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้สรรพสัตว์ไม่มีประมาณ ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษผู้ล่วงลับสัตวเดรัจฉาน สัตวนรกเปรต อสูรกาย

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้วันเดือนปีเกิดและนักษัตรทั้ง 12 ราศีที่เป็นปีเกิดของข้าพเจ้า

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้เทพเทวดาทุกภพทุกภูมิ ขอให้ผลบุญที่ได้ทอดกฐินในปีนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์มีความสมบูณร์พูนสุขทั้งร่างกายและจิตใจของข้าพเจ้าและลูกหลานบริวารทุกคน

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ศัตรูหมู่มารทั้งหลายที่ทำให้ข้าพเจ้าอดทนอดกลั่นจนเกิดความเมตตา

..ข้าพเจ้าขอนำส่งให้อภายภูมิ สัมเวสี ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด นิพพานะปัจจะโยโหตุ

..พระจัตตุโลก พระยมกทั้งสี่ ส่งน้ำอุทิศนี้เข้าไปในลังกาทวีป ในห้องพระสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญของแม่พระธรณี ขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพย์พยานเป็นผู้ว่าการในโลกอุดร ขอให้แม่พระธรณีจงนำเอากุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าอธิฐานถึงนำส่งให้แก่ข้าพเจ้าในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด นิพพานะปัจจัยโยโหตุ

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..