น้ำปานะ..จากผลมะม่วง

น้ำปานะ..จากผลมะม่วง
ผลมะม่วงที่เคยทำให้นครสาวัตถีมีผู้บรรลุธรรม
เป็นพระโสดาบัน200ล้านคน
ในวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์
…………………………………………………………………
ถวายพระสงฆ์เดินจาริกธุดงค์วันนี้
ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนากับข้าพเจ้าเถิด
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ