น้อมระลึกในคุณของพระรัตนตรัยพระครูภาวนาสีลวิสุทธิ

น้อมระลึกในคุณของพระรัตนตรัย
พระครูภาวนาสีลวิสุทธิ
…………………………………………
@. หากแม้นว่าคุณความดีที่ท่านสร้าง
.. ส่องสว่างดั่งแสงธรรมที่มองเห็น
.. ข้าพเจ้าขอรับรู้สงบเย็น
.. ท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นกำลังใจ
@. ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนได้ในบุญเกิด
.. ที่ประเสริฐคือปัญญาที่สุขใส
.. เอาความดีเป็นพลังดีต่อไป
.. ให้ข้าพเจ้าได้..ให้ข้าพเจ้าดีมีส่วนบุญ

… สังโฆเมนาโถ..
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ