น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย

ตลอดการฟังพระปาติโมกข์
น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย

พุทโธเมนาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

ธัมโมเมนาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

สังโฆเมนาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าน้อมอาราธนาพระรัตนตรัยอันประเสริฐเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

มหากุศลจิตเกิดขึ้นไม่มีประมาณ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ