–น้อมกราบถวายความอาลัย–

–น้อมกราบถวายความอาลัย–
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๒๒ น.
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
ประธานคณะสนองงานสมเด็จพระสังฆราช
ได้ถึงแก่การมรณภาพ
สิริอายุ ๘๕ ปี ๖๕ พรรษา

เกล้า แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ