วันพฤหัสบดีที่12สิงหาคม 2564 วันแม่แห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่12สิงหาคม 2564
ทำบุญวันแม่แห่งชาติ

ทำบุญถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ 22 วัด
จำนวน600รูป/คน

ทอดผ้าป่ามอบปัจจัยจำนวน600,000บาท
ซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ 
มอบให้โรงพยาบาลอำเภอศิลาลาด
ต.คลีกลิ้ง จ.ศรีสะเกษ

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง
และประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19
จำนวน1,000ชุด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ขออนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์ที่
ท่านร่วมบุญเกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

ขออานิสงค์แห่งบุญทานจงส่งผลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ