ธุตังคะ องค์คุณเครื่องกำจัดกิเลส

ธุตังคะ องค์คุณเครื่องกำจัดกิเลส
พระสงฆ์ทั้งหมดสมาทานธุดงค์13ข้อ
เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระรัตนตรัย
เดินเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระเจ้าแผ่นดิน
บิณฑบาตรโปรดญาติโยมแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ สรรพวิญญาน
ไม่มีประมาณ เดินเท้าเปล่า ฉันท์อาหารมื้อเดียว

ขอให้ข้าพเจ้ามี่ส่วนในบุญของท่านด้วยเถิดพระคุณเจ้า
น้อมจิตอนุโมทนาทุกก้าวย่าง สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ