ธรรมวินัย ลมหายใจของพระพุทธศาสนา

ธรรมวินัย
ลมหายใจของพระพุทธศาสนา

ธรรมวินัย ..ธรรมและวินัย
คำสั่งสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า 
ซึ่งประกอบด้วย 
ธรรม ..คำสอนแสดงหลักความจริงและแนะนำความประพฤติ
วินัย ..บทบัญญัติกำหนดระเบียบความเป็นอยู่และกำกับความประพฤติ
ธรรม ..เครื่องควบคุมใจ
วินัย .,เครื่องควบคุมกายและวาจา.

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
ของท่าน ป.อ. ปยุตฺโต 
——————————————————
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ