ธรรมรัตนะ๗ประการ

ธรรมรัตนะ๗ประการ
จักรแก้ว…..จาริกธุดงค์ด้วยกงล้อธรรมจักรเผยแผ่ธรรม
ช้างแก้ว…..ดำเนินไปข้างหน้าด้วยมหาสติปัฏฐานสี่

ม้าแก้ว……พิจารณากฏไตรลักษณ์ ความไม่เที่ยงแห่งกาย

มณีแก้ว……องค์คุณแห่งพระรัตนตรัยส่องสว่าง

นางแก้ว….,,หญิงงามคือข้าศึกแห่งพรหมจรรย์

ขุนคลังแก้ว…เนื้อนาบุญบิณฑบาตรเลี้บงชีพ
ผู้ใส่บาตรเป็นปกติย่อมบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ภายใน

ขุนพลแก้ว….บรรพชิตย่อมน้อมระลึกถึงพระธรรมวินัยเป็นเครื่องอยู่แห่งตน อาจหาญด้วยคุณแห่งพระรัตนตรัย


เส้นทางแห่งการเรียนรู้กายกับจิต
เวทนาทุกย่างก้าว..เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลส

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ