ธรรมยาตราวัดไตรสิกขาถึงวัดพระธาตุพนม

ปิดโครงการ
ธรรมยาตราวัดไตรสิกขาถึงวัดพระธาตุพนม
วันที่7-19กุมภาพันธ์ 2567

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์
ที่ร่วมบุญถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาตลอดโครงการ
น้อมกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
จงพิทักษ์รักษาให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ
สุขขะ พละ ปฏิพาน ธนสารสมบัติในฐานะอันประเสริฐตลอดกาลและนานเทอญ
———————-
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ