ทำบุญต่อยอดกฐินวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12ปีฉลู

ทำบุญต่อยอดกฐินวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12ปีฉลู
ยอด 303,335.25บาท

ขออนุโมทนาทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญมา

คำอธิษฐานวันสุดท้ายกฐินกาล

ตั้งนะโม3จบ
สมาทานศีล5
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญทานที่ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรตลอดพรรษาตลอดถึงบุญกฐินทานตามกาล
ร่วมทอดกฐิน85วัดในพระพุทธศาสนา
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัยและพระประธานในโบสถ์เพื่อประโยชน์ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวารัง สังฆังนิพพานังข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายที่ยังมีชีวิตให้มีส่วนในกุศลผลบุญ
มีความสุขกายสุขใจ โรคภัยหายสิ้น
บุตรหลานบริวารจงเป็นกัลยามิตรที่ชี้ขุมทรัพย์

ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศแด่บิดามารดาปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับตลอดทั้งครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ

น้อมถวายแด่แม่พระธรณี แม่พระคงคา
แม่พระโพสพ แม่พระเพลิง แม่พระพาย
พระอาทิตย์ พระจันทร์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าทุ่งเจ้าท่า รุกขเทวดานางไม้
ปู่ฤษีทั้ง108พระองค์ เจ้าพ่อหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง
เจ้าพ่อหอกลอง เจ้าพ่อเจตคุป พญาครุฑ
พญานาค
นำส่งให้ธนบัตรเงินตราที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมาย พญัชนะตัวอักษรตัวเลข
ทุกภาษาในโลกนี้จงมีส่วนในมหากุศล
ผลบุญที่ข้าพเจ้าร่วมกันกระทำในครั้งนี้

ขออานิสงศ์แห่งกฐินทานจงส่งผล
ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินเงินทอง
ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
มีจิตใจผ่องใสเบิกบาน
มีสติมีปัญญาและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย สามารถใช้ทรัพย์สมบัติดูแลบิดามารดา
และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสม่ำเสมอ
มีสุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจด้วยอานุภาพแห่งกฐินทาน

ข้าแต่ท้าวเวสสุวรรณมหาราชได้โปรดนำ
คำแผ่เมตตาของข้าพเจ้าส่งถึง
สรรพสิ่งสรรพสัตว์
กุ้งหอยปูปลา หมูเห็ดเป็ดไก่ ช้างม้าวัวควาย ที่ข้าพเจ้าทั้งค้าทั้งขาย ทั้งดูดดื่มกิน สรรพวิญญานไม่มีประมาณ
แสงพระอาทิตย์ปรากฏในสถานที่แห่งใด
ขออานิสงศ์แห่งการถวายทานเป็นพุทธบูชาจงสว่างไสวไปทั่วแดนโลกธาตุ
หากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์
หากท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นด้วยมหากุศลครั้งนี้ด้วยเทอญ

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ