ทรัพย์ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว ขอน้อมถวายเป็นค่าไฟฟ้าเปิด ถวายมหาเจดีย์ชเวดากองที่บรรจุพระบรมเกสาธาตุ ของสมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฯ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ตั้งนะโม3จบ

“ทรัพย์ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว ขอน้อมถวาย

เป็นค่าไฟฟ้าเปิดถวายมหาเจดีย์ชเวดากองที่บรรจุ

พระบรมเกสาธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพื่อความสว่างไสวในยามค่ำคืนเป็นปฎิบัติบูชา

ขอให้อินทร์พรหม พญายม พยายักษ์ที่ปกปักรักษา

พระพุทธศาสนาในทิศทั้งสี่

จงอนุโมทนาในกุศลเจตนาของข้าพเจ้า

ขอให้พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จงสว่างไสวในสามโลก

ขอให้พระพุทธศาสนาจงเจริญรุ่งเรืองไปทั่วโลก

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและ

บิดามารดา ญาติพี่น้องร่วมสายเลือด ลูกหลานบริวาร

ญาติสนิทมิตรร่วมทาง ตลอดกาลและนานเทอญ”

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ