ถวายภัตตาหาบิณฑบาตรพระสงฆ์โครงการจาริกเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ

ถวายภัตตาหาบิณฑบาตร
พระสงฆ์โครงการจาริกเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
วันพฤหัสบดีที่14ธันวาคม 2566
ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก

น้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ