ตารางบุญตั้งแต่ปี2540

ตารางบุญตั้งแต่ปี2540
ถวายน้ำดื่มวัดต่างๆไม่เคยขาด
วัดที่มีการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์สามเณรตลอดถึง
ผู้ปฎิบัติธรรม

วัดที่จัดปฎิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ปัจจุบันพระสงฆ์สามเณรดื่มน้ำวันละ2,000รูปคน
ท่านที่ร่วมบุญสามารถตรวจน้ำอุทิศให้อาชีพหน้าที่การงาน
อุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ทุกวัน

..ลมหายใจของเนื้อนาบุญ..

..ร่มเงาศรัทธา..ส่งผล..ไฟในใจดับลง..ดับลง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ