ตั้งนะโมสามจบ สมาทานศีล5

ตั้งนะโมสามจบ สมาทานศีล5

บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าร่วมบุญถวาย
ปัจจัยสี่แก่พระธุดงค์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ตลอดระยะทางเป็นเวลา50วัน

คำข้าวคำน้ำและแสงเทียน
เป็นไปเพื่อการปฏิบัติขัดเกลา
ธรรมใดที่ปรากฏแก่พระธุดงค์ทั้ง700รูป
ขอธรรมนั้นจงเป็นที่พึ่งให้ข้าพเจ้ามีสติมีปัญญา
มีชีวิตอย่างไม่ประมาทอยู่ในเส้นทางอันประเสริฐ
ด้วยศรัทธาที่ตั้งหมั่นไม่หวั่นไหว

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศมหากุศลผลบุญแก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดถึงปู่ย่าตายายบรรพรุษบรรพชนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่ารุกขเทวดานางไม้จงมีส่วนในบุญ
อีกทั้งสรรพสิ่สรรพสัตว์ไม่มีประมาณ อีกทั้งเทวดานางฟ้า
ทั้งจักรวาลจงได้รับผลของบุญมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์
หากมีสุขขอให้สุขยิ่งๆขึ้น

ท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาจงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
………………………………………………………….

ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอบุญนี้ถวายพระพรชัยมงคล จงส่งให้พระองค์ท่านหายพระประชวรในเร็ววัน

ข้าพเจ้าเป็นเพียงสะพานบุญทำหน้าที่อุบาสิกา
ทำนุบำรุงการปฏิบัติของพระสงฆ์เพื่อเป็นเนื้อนาบุญของโลก
ผลบุญใดที่เกิดขึ้นในเขตพระพุทธศาสนา ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีส่วนในสะพานบุญของข้าพเจ้าเป็นอัศจรรย์

ผลบุญใดที่เกิดจากทรัพย์ของท่าน

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ