..ตลอดปี..2563..

..ตลอดปี..2563..

บุญกุศลใด..ที่ข้าพเจ้าสร้างไว้ดีแล้ว..ใน
สาธารณกุศล..และสร้างบุญในพระพุทธศาสนา..

..ข้าพเจ้าขออ้างอิง..คุณพระศรีรัตนตรัย
คุณพระพุทธ..คุณพระธรรม..คุณพระสงฆ์..
เครื่องแห่งความเจริญ..ให้ท่านทั้งหลาย..
เจริญด้วยอายุ..วรรณะ..สุขะ..พละ ปฎิพาน..ธนสารสมบัติ..
เป็นผู้สมความปรารถนาทุกประการ..
ตลอดปี 2564 เทอญ..

พรครั้งที่1

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ