คุณพ่อปรีชานำตรวจนำ้งานทอดกฐินวัด วังมะเดื่อ จ. พิจิตร

พ่อรักลูกเสมอ ที่สุดของครูบาอาจารย์ พ่อและแม่ทางธรรมของข้าพเจ้าตลอดไป งานกฐิน วัดวังมะเดื่อ พิจิตร ทุกถ้อยคำครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่อง

คุณพ่อปรีชานำตรวจนำ้งานทอดกฐินวัด
วังมะเดื่อ จ. พิจิตร

พระจัตตุโลก พระยมกทั้งสี่ ส่งน้ำอุทิศนี้เข้าไปในลังกาทวีป ในห้องพระสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญ่ของพระเเม่ธรณี ขอให้พระแม่ธรณี จงนำเอามหากุศล มหาทาน เรียกว่ากฐินทาน

ในวันนี้นับว่าครบองค์สงฆ์ ครบ ทานทั้งสี่ ข้าพเจ้าเกิดมาไม่มีเสื้อผ้าติดตัวมาเลย แม้กระทั้งหมอนมุ้ง เสื้อสาดก็ไม่มีติดตัวมาเลย ต้องอาศัยของพ่อของแม่ ปู่ย่าตายาย โตแล้วก็ออกมาเลย ยังใช้คืนให้ไม่หมดเลย

ข้าพเจ้าเกิดมาไม่มีที่อยู่อาศัยติดตัวมาเลย อาศัยบ้านพ่อบ้านแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปี กว่าจะมีที่อยู่อาศัยเป็นตัวตนของตัวเองยังไม่ได้สร้างให้ พ่อและแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย แม้สร้างให้แล้ว ก็ยังอยู่ไม่เท่ากับข้าพเจ้าอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เลย

ข้าพเจ้าเกิดมาไม่มีอาหารติดตัวมาเลย ต้องอาศัยอาหารของพ่อของแม่ ปู่ย่าตายาย พี่ ป้า น้า อา ไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านครั้งกว่าฉันจะหากินเองได้ ยังใช้คืนให้ไม่หมดเลย

ข้าพเจ้าเกิดมาไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่รู้เจ็บรู้ป่วย ไม่รู้จักรักษาตัวเองได้เลย ต้องอาศัยพ่อและแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ปัจจัยสี่นี้ ข้าพเจ้าเกิดมาล้วนเป็นหนี้ค่าเลี้ยงดู พ่อและแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ทั้งตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย

ที่เป็นหนี้ต่อๆกันมา เพราะเลี้ยงดู ยังเป็นหนี้ ปัจจัยสี่ จึงตกหล่นมาถึงตัวข้าพเจ้า จึงมีวิบากกรรม เคราะห์กรรม ลำบากกรากกรำ อยู่ถึงทุกวันนี้จึงไม่มีเก็บมีกิน ไม่มีใช้

เหมือนกับคหบดี เศรษฐี มีบ้างไม่มีบ้าง ใหญ่บ้างเล็กบ้าง เมื่อได้มาก็เสียไป ทุกสิ่งทุกอย่างลำบากกรากกรำทั้งชีวิต ไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปาก เพราะกรรมที่เป็นหนี้ ค่าเลี้ยงดูปัจจัยสี่ ตั้งแต่ต้นตระกูลปู่ ย่า ตา ยาย ทั้งสามีและภรรยา จึงตกชั่วลูกชั่วหลาน

บุญมหาบุญ มหากุศลมหาทาน ในครั้งนี้ ที่ทอดกฐินทานตั้งแต่มีชีวิต จนถึงปัจจุบันไม่รู้กี่ที่กี่ทาง แล้วแต่ข้าพเจ้าจะมีบุญมีกุศลได้เจอพระภิกษุสงฆ์ เจอวัดที่ดีๆ มีคนนำที่ดีๆ

เรียกว่าถึงที่ ถึงทาง บางองค์ก็ทำบุญแล้ว ไม่รู้กี่ชาติจะได้รับอานิสงฆ์ เพราะเป็นพระสงฆ์ แค่ดำรงพระธรรมวินัย ยังไม่มีญาณมีฌาณ ยังไม่มีความหลุดพ้น ของกิเลสทั้งหลาย จึงมีความบริสุทธิ์แค่ศีลแต่ไม่มีสมาธิไม่เกิดปัญญา ไม่โทษใคร

ตัวข้าพเจ้ารวมทั้งวงศ์ตระกูลของข้าพเจ้า ไม่ได้เจอพระที่ดี จึงค่อยลัดเลาะจนถึงทุกวันนี้ สะสมมากัน ตั้งแต่ต้นตระกูล จนถึงปัจจุบันเหมือนกับสติปัญญา

ทรัพย์สินที่พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย กว่าจะได้เกิดมาในวงศ์ตระกูลที่ดี เรียกว่ามีทรัพย์สินภายใน คือปัญญา และทรัพย์สินภายนอก คือแก้ว แหวน เงิน ทอง ของตระกูลนั้นๆ จนถึงปัจจุบัน

ขอให้อานิสงค์ ผลบุญ มหาบุญ มหากุศลครั้งนี้ ที่ฉันทำด้วยตัวตนของฉันครั้งนี้ ฉันขอมอบให้พ่อและแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี ป้า น้า อา รวมทั้งทีข้าพเจ้าเป็นหนี้เป็นสินเค้า ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือหนี้สิ่งใดๆก็ตาม ขอให้บุญกุศล เป็นมหาบุญมหากุศล

ขอมอบค่าเลี้ยงดู และที่เป็นหนี้อยู่ให้ทั้งหมด หากอานิสงค์ครั้งนี้เกิดแล้ว เพราะข้าพเจ้าเพิ่งรู้เหตุและปัจจัยในครั้งนี้ เมื่อได้รับทราบรับรู้แล้ว ใช้หนี้แล้วจงปลดปล่อยกรรม จงปลดปล่อยกรรม จงปลดปล่อยกรรมที่เป็นหนี้ ทั้งต้นตระกูลปู่ ย่า ตา ยาย จนถึงปัจจุบันของข้าพเจ้า

ขอให้ข้าพเจ้าหลุดจากคนจัญฑาล คนจัญไร ทั้งหลายชั่วลูกชั่วหลานของข้าพเจ้า หมดความชั่ว หมดความอยาก สิ่งที่อคติใจ อยู่ในแผ่นดินนี้ ข้าพเจ้ารักษาแผ่นดิน จะเป็นคนดีของแผ่นดิน จะเป็นคนดีของพ่อ แม่

จะเป็นคนที่ดูแล พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และ พี่ น้อง จะซี่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณ หากได้รับอานิสงค์แล้ว ขอให้ฉันหมดหนี้หมดกรรม เรียกว่าวจีกรรม มโนกรรม กายกรรม ไม่ว่าจะหนี้ใจ หนี้กาย หนี้วาจา หนี้ทรัพย์สิน แก้ว แหวน เงิน ทอง ขอให้หลุดพ้นไนวันนี้

เพราะฉันมอบบุญและกุศล มหาบุญ มหากุศล ให้ทั้งหมดแล้ว ขอให้ข้าพเจ้ามีเก็บมีกิน มีใช้อย่าได้ขัดสน ถ้ามีอำนาจ บารมี หน้าที่ข้าราชการ ขอให้เป็นใหญ่เป็นโต ถ้าข้าพเจ้ามีลูกมีหลาน ขอให้คิดดี ใฝ่ดี ช่วยชาติ สร้างแผ่นดินของเราให้เจริญงอกงาม

พุทธังอนันตัง ธรรมมังจักวาลัง สังฆังนิพา
นัง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ทั้งสามีและภรรยา ที่รู้จักก็ดี ไม่รู้จักก็ดีจงได้รับส่วนบุญและกุศลเป็นมหาบุญ มหากุศล จากฉันวันนี้

เมื่อยู่ในประจันปะมหานรกขุมสุดท้ายจนถึงปัจจุบัน เกิดแล้วก็ดี ไม่เกิดก็ดีขอให้เป็นบุญทิพย์ ทานทิพย์ น้อมนำส่งข้าว ปลา อาหาร อย่าได้อด อย่าได้อยาก ให้หลุดพ้นจากเปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน จง จุติจุตัง พระอรหังจุติ

จงไปเป็นมนุษย์สมบัติ เทวดาสมบัติ พรหมสมบัติ ถึงซึ่งนิพานสมบัติ จงหลุดพ้น เกิดแล้วก็ให้หลุดพ้น จากคนจัณฑาลคนยากจนนั้นเอง จงหลุดพ้นจากคนเป็นจัญไร จัญไรบ้าน จัญไรเมือง ให้มารักษาบ้านรักษาเมือง

ข้าพเจ้าขออุทิศให้บูรพกษัตริย์ไทย วีรกษัตริย์ตรีทีกู้ชาติ กู้แผ่นดิน มีพระเจ้าเสือเป็นเจ้าเมืองจังหวัดพิจิตร รวมทั้งคุณพระพิจิตร มีพระนเรศวรมหาราช ตากสินมหาราช ปิยะมหาราชเป็นต้น

ข้าพเจ้าของอุทิศให้สัตว์ปีกทั้งหลาย สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย สัตว์ปืนป่ายทั้งหลาย สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งหลาย จงร่วมอนุโมทนากับมหาบุญมหากุศล สิ่งที่ข้าพเจ้านึกได้ก็ดี นึกไม่ได้ก็ดี ทำกรรมด้วยตัวเองก็ดี ไม่ได้ทำด้วยตัวเองก็ดี จงได้รับส่วนบุญและกุศล

เมื่อได้รับอานิสงค์กุศลผลบุญ กุศลทานแล้ว จงปลดปล่อยกรรม จงปลดปล่อยกรรม จงปลดปล่อยกรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีวจีกรรมที่ดี มโนกรรมที่ดี กายกรรมที่ดี ในคราวครั้งนี้ด้วย เทอญ

คัดลอกเสียงโดย Adhimongkol
แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ