ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ

ข้าพเจ้าขอมหาอนุโมทนาทุกอริยบท
แห่งความอดทนพากเพียรขัดเกลากิเลส
ตั้งแต่ย่างก้าวแรกจนถึงวันเข้าเส้นชัย

คุณวิเศษความเพียรแห่งพระสังฆรัตน
ที่เกิดขึ้นในจิตท่าน

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในคุณวิเศษของท่านด้วยเถิด

น้อมกราบมหาอนุโมทนา

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ